- جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

رئیس دانشکده

سید جعفر رمضان نیا طلوتی