- جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶

رئیس دانشکده

سید جعفر رمضان نیا طلوتی