لیست رشته های دانشکده

گروههای آموزشی این دانشکده عبارتند از:

۱- گروه فیزیک ۲- گروه شیمی ۳- گروه زمین شناسی ۴- گروه ریاضی

کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد
ریاضیات و کاربردها آموزش ریاضی زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی
فیزیک رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزش ریاضی
زمین شناسی    
شیمی محض    
علوم ریاضی - علوم کامپیوتر