اعضای هیات علمی دانشکده

گروه زمین شناسی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ سیدجمال طراح استادیار  
۲ حمیدرضا معصومی استادیار  
۳ محمد‌صادق دهقانیان استادیار  

گروه شیمی محض:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ فرید معین‌پور دانشیار  
۲ محمد‌صدیق مرتضوی دانشیار  
۳ سکینه اسفندیاری مربی  
۴ فاطمه السادات محسنی شهری استادیار  

گروه فیزیک:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ زهره دبیری استادیار  
۲ عالیه چمنی مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ ناصر پناهی دکترا  
۴ سحر فیلی مربی (دانشجوی دکترا)  

گروه ریاضی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ داود افخمی استادیار  
۲ سمیه معتمد استادیار  
۳ مهناز برخورداری استادیار  
۴ مهدیه عباسلو استادیار  
۵ سیدجعفر رمضان‌نیا استادیار  
۶ محمدحسین‌اسدیان استادیار  
۷ آتسا پارساپور استادیار  
۸ خدیجه احمد‌جواهری استادیار  
۹ طیبه رضایی مربی (دانشجوی دکترا)  
۱۰ پویا دانشمند مربی (دانشجوی دکترا)