مدیران گروه دانشکده

لیست مدیران گروههای آموزشی دانشکده علوم پایه
ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
۱ فیزیک دکتر پویا دانشمند - -
۲ ریاضی دکتر پویا دانشمند دکتر پویا دانشمند -
۳ زمین شناسی دکتر حمیدرضا معصومی دکتر حمید رضا معصومی(تمامی گرایش) دکتر حمید رضا معصومی
۴ شیمی دکتر فرید معین پور - -