کارشناسان دانشکده

لیست کارشناسان گروههای آموزشی دانشکده علوم پایه

ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
۱ فیزیک خانم سپیده بیغم - -
۲ ریاضی خانم سپیده بیغم خانم سپیده بیغم  
۳ زمین شناسی  خانم سپیده بیغم خانم سپیده بیغم خانم سپیده بیغم
۴ شیمی خانم سپیده بیغم - -